Szanowni Państwo:

W związku z wejściem w życie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), funkcjonującego w powszechnym obrocie prawnym pod nazwą Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (dalej: RODO) informujemy, że:

W świetle przywołanych powyżej przepisów GT Service jest administratorem Państwa danych osobowych.

Oznacza to, że jesteśmy odpowiedzialni za ich wykorzystanie zgodnie z udzielonym przez Państwa zleceniem, obowiązującymi przepisami, w sposób bezpieczny.

Przekazanie przez Państwa danych ma charakter dobrowolny, jednak bez ich otrzymania, nie jesteśmy w stanie z Państwem współpracować.

Jako administrator, wykorzystujemy przekazane dobrowolnie przez Państwa dane osobowe, wyłącznie w celu:

Świadczenia usług na Państwa rzecz.

Wykonywania ciążących na nas obowiązków prawnych, w szczególności księgowych, podatkowych i informacyjnych

Z przekazanych danych będziemy korzystać przez okres niezbędny z punktu widzenia obowiązujących przepisów prawa, zarówno w interesie Państwa jak i we własnym uzasadnionym interesie prawnym (np. w związku z możliwymi konsekwencjami za nieprzechowywanie dokumentów).

Przetwarzaniu podlegają wyłącznie dane niezbędne do realizacji powyżej opisanych celów: imię, nazwisko, adres i telefon kontaktowy

Przekazane przez Państwa dane możemy przekazywać podmiotom działającym w naszym imieniu lub na nasze zlecenie, w szczególności świadczącym nam usługi prawne, księgowe, doradcze. Podmioty te również przetwarzają dane osobowe zgodnie z prawem i wyłącznie w zakresie otrzymanego zlecenia.

Ponadto, w razie konieczności i tylko w celach określonych w pkt. 1 i 2 powyżej, możemy przekazywać Państwa dane innym administratorom danych działającym we własnym imieniu, które również zobowiązane są do ich przetwarzania zgodnie z przepisami i w ściśle określonym celu:

Instytucjom finansowym pośredniczącym w rozliczeniach z Państwem

Podmiotom prowadzącym działalność pocztową i kurierską.

Przekazane przez Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Jako osoby, których dane dotyczą, przysługują Państwu następujące prawa, które wykonywać można poprzez złożenie do GT Service jako administratora danych osobowych wniosku o:

Sprostowanie (poprawienie) swoich danych,

Usunięcie danych przetwarzanych bezprawnie,

Ograniczenie przetwarzania lub nieusuwanie danych,

Dostęp do danych, czyli informację o tym jakie Państwa dane są przetwarzane przez GT Service oraz o przekazanie kopii danych,

Przeniesienie danych do innego administratora,

Złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na przetwarzanie danych przez administratora, jeżeli uznają Państwo, że dane są przetwarzane niezgodnie z prawem

Wnioski w opisanym powyżej zakresie należy składać w formie pisemnej – osobiście w siedzibie GT Service, za pośrednictwem operatora pocztowego lub pocztą elektroniczną na adres biuro@gtservice.com.pl  

W każdej chwili, w sposób opisany powyżej mogą Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych, udzieloną w momencie zawierania umowy z GT Service. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na legalność wcześniejszego przetwarzania danych przez Administratora.